تبلیغات
خواب های جالب من - انواع حالات مختلف خواب و تعبیر خواب

خواب های جالب من

تعبیرخوابهای خودمان،ارسال خوابهای جالب شما !!،خودمان خوابهای خود را تعبیر نماییم..


انواع حالات مختلف خواب و تعبیر خواب

چون طعام بر مغز اثر می گذارد و خواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندامها ومغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند


دانیال نبی گوید :

خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیقت حال و دیگر آگاه کند از سر انجام کارها واینها بر چهار قسم است :

۱ - خواب امر کننده

۲ - خواب بازدارنده

۳  - خواب پند دهنده

۴ - خواب بشارت دهنده

رسول خدا علیه السلام می فرماید :

خواب بر سه قسم است :

یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی


قسم دوم وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند وقسم سوم
خواب های آشفته ومختلف

امام صادق علیه السلام می فرماید :


خواب بر سه قسم است :

اول 
خواب محکم دوم خواب متشابه سوم احلام واضغاث واین خواب را چهار گروه از مردم می بینند

۱ - کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد

۲ مستان

۳ - کسانی که طعام غلیظ خورده باشند

۴  - کودکان نابالغ

منبع " persianfal.com/tabir/tag "


نوشته شده در پنجشنبه 26 بهمن 1391 ساعت 01:22 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak