تبلیغات
خواب های جالب من - تعبیر خواب و رویا

خواب های جالب من

تعبیرخوابهای خودمان،ارسال خوابهای جالب شما !!،خودمان خوابهای خود را تعبیر نماییم..

تعبیر خواب و رویا

اشاره

در دو بخش پیشین دانستیم که «خواب» و «رؤیا»، دو پدیده پیچیده و معماگونه ای است که از آغاز آفرینش تاکنون همچنان مبهم باقی مانده است. انس بسیار ما با هر یک و پیوند آن دو با ما از یک سو و لمس حقایق در مسایل روزمره، پی بردن به واقعیات رفتار و پندار خود و ارتباط امروزمان به فردا و فرداها از طریق خواب و رؤیا از سوی دیگر، نوعی احساس ویژه به انسان بخشیده که ایجاد تردید یا انکار را مشکل و حتی محال می نماید.

اما پرسشهای بسیاری نیز در این باره مطرح بوده که دستمایه این نوشتار گردیده است. از این رو در بخش نخست پاسخ: خواب چه پدیده ای است؟ رؤیا چیست؟ انواع رؤیا کدام است؟ رؤیاهای صادقه یا خوابهای حقیقت نما چه ویژگی هایی دارند؟ و خوابهای پریشان و بدون تعبیر چه خوابهایی است؟ داده شد و در بخش دوم از دیدگاه قرآن و معصومان(ع) در باره خواب و رؤیا، چگونگی تعبیر خواب، تطبیق تعبیر با واقعیات، چگونگی مصون ماندن از بلاها و تلخی هایی که در پاره ای از خوابها بدانها اشاره می شود، آگاه شدیم. اینک در آخرین قسمت، ادامه پرسشها و پاسخها را پی می گیریم.

فلسفه اینکه زنان بیش از مردان رؤیاهای صادقه می بینند، چیست؟

رؤیا را صحنه یا حادثه ای که در خواب رؤیت می شود، تعریف کردیم و همانند علم، دریافتی ارزنده، روشنی بخش و هدایت آفرین به صورت الهام و اشراق دانستیم که گاه به صورت عالی، بشارتی از سوی خداوند بوده که هیچ ارتباطی با حوادث خارجی روزمره زندگی، صفات اخلاقی و یا ناملایمات روحانی و جسمانی نداشته، حقایق هستی و کلیات واقع در آن به مقدار استعداد، امکان و ظرفیت مشاهده می شود.

رؤیاهای حقیقت نما که شخص خواب بیننده، هیچ گونه تعریف و تمثیلی در آن نکرده و بدون واسطه با تأویل خود تطبیق می کند، رؤیاهای صادقه و صالحه ای است که افزون بر قطع ارتباط با «طبیعت و مادیت» با شروع خواب، رشته های اتصال با «عالم مثال» نیز جدا شده و ارتباطی روشن با «عالم عقل» برقرار می شود. میزان روشنگری و صادق بودن چنین رؤیاهایی بستگی بسیاری به ویژگی های انسان در حالت بیداری دارد. 

منبع " hawzah.net "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در شنبه 18 آذر 1391 ساعت 11:42 ق.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak