تبلیغات
خواب های جالب من

خواب های جالب من

تعبیرخوابهای خودمان،ارسال خوابهای جالب شما !!،خودمان خوابهای خود را تعبیر نماییم..

نکاتی درباره تعبیر خواب

1_ رؤیای انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابها می گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بیننده دیده است.


2_ رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:

الف) صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه

3_ اطلاعاتی که در خواب به بیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:

الف) فقط مربوط به شخص خواب بیننده است.

ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب می باشد.

ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خواب باشد.

د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.

ه) به موضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.

4_ از لحاظ منفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.

5_ فاکتور زمان در رؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوند تعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوید از یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشید و لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواب او در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.

منبع " sootak.ir "

www.aramgroup.ir


نوشته شده در یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 11:16 ق.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

ادامه مبحث " انواع حالات مختلف خواب و تعبیر خواب "


 کرمانی گوید :

خواب بر سه قسم است :

۱٫ بشارت باشد از طرف خداوند عزّوجل

۲٫ آن بوّد که دیو وسوسه کند مردم را

۳٫ آن بوّد که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسد

اگر کسی خوابی بیند وفراموش کند باید توبه کند که فراموش کردن خواب معصیت است

جابر گوید :


خواب بر دوقسم است یک قسم راست ویک قسم دروغ


خواب راست بر سه وجه است :

اول : تبشیر که خداوند فرشته ای را موکّل کرده است تا آنچه خواهد گذشت بر سر فرزند آدم از نیک و بد به او بنماید و آن فرشته را ملک الرّویا نامند و چون کسی را بشارت باید رسید اندر کارهای دنیا و آخرت از پند دادن مسلمانان وحجّت گرفتن از کافران در روز قیامت به آنها می نماید

دوم : تحذیر که خداوند همان فرشته را توفیق دهد تا بنده را از آن چیزهائی که وی را از اطاعت حق دور خواهند نمود وبه معصیت نزدیک بر حذر دارد

سوم : الهام که خداوند همان فرشته را گوید که به بندگان بنمایاند که اطاعت باید کنند ونیکوئی باید نمایند از حج ونماز شب وصدقه دادن ودوری از گناهان ومعاصی باید کردن وتوبه باید نمودن

خواب دروغ بر سه وجه است :

اول : همّت بوّد یعنی کسی در بیداری چیزی می اندیشد و در خواب همان را می بیند و این خواب را تعبیر نباشد

دوم : علّت بود که از بسیاری رنج و درد اعضاء حاصل شود مانند اینکه در خواب ببیند که در برف ویخ گرفتار شده و چون بیدار شود بیند جامه از وی دور شده است ویا عکس این موضوع

سوم : خواب دیوان است یعنی خوابهای آشفتهمنبع " persianfal.com/tabir/tag "نوشته شده در سه شنبه 1 اسفند 1391 ساعت 03:47 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


انواع حالات مختلف خواب و تعبیر خواب

چون طعام بر مغز اثر می گذارد و خواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندامها ومغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند


دانیال نبی گوید :

خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیقت حال و دیگر آگاه کند از سر انجام کارها واینها بر چهار قسم است :

۱ - خواب امر کننده

۲ - خواب بازدارنده

۳  - خواب پند دهنده

۴ - خواب بشارت دهنده

رسول خدا علیه السلام می فرماید :

خواب بر سه قسم است :

یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی


قسم دوم وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند وقسم سوم
خواب های آشفته ومختلف

امام صادق علیه السلام می فرماید :


خواب بر سه قسم است :

اول 
خواب محکم دوم خواب متشابه سوم احلام واضغاث واین خواب را چهار گروه از مردم می بینند

۱ - کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد

۲ مستان

۳ - کسانی که طعام غلیظ خورده باشند

۴  - کودکان نابالغ

منبع " persianfal.com/tabir/tag "


نوشته شده در پنجشنبه 26 بهمن 1391 ساعت 01:22 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

خواب: احیای بدن و ذهن خسته

خواب یکی از بزرگترین موهبت‌های زندگی انسان است. خواب استراحت موقتی بدن است که کاملاً برای عملکرد موثر آن ضروری می‌باشد. خواب را «نشاط آورترین شیوه برای احیا بدن خسته» می‌نامند.
خواب برای احیای دوباره انرژی در بدن ضروری است. ما در حالی که خسته هستیم به رختخواب می‌رویم و در حالی که نیروی تازه‌ای بدست آورده‌ایم از خواب بلند می‌شویم. خواب بدن و ذهنی را که در طول ساعات بیداری خسته و فرسوده شده است بازسازی می‌کند. هیچ چیزی همچون خواب نمی‌تواند اعصاب را تقویت کند. بنابراین، خواب یک عنصر حیاتی در کل زندگی انسان است. خواب یک نیاز اصلی در زندگی روحی و جسمی انسان محسوب می‌شود.


در طول خواب، بیشتر عملکردهای بدن به پایین‌ترین سطح ممکن منتقل می‌شوند و تولید گرما از ١٠ تا ١۵ درصد زیر سطح بازال می‌باشد. مکانیسمی که دمای بدن را تنظیم می‌کند در موقع خواب نسبت به وضعیت بیداری دارای حساسیت کمتری است و از ۵/٠ تا ١ درجه فارنهایت کاهش پیدا می‌کند. به هنگام خوابیدن، میزان ضربان قلب از ١٠ تا ٣٠ ضربان در هر دقیقه و میزان فشار خون تا حدود ٢٠ میلی‌متر کاهش پیدا می‌کند. سطح ادرار به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده، اما غلظت آن در جامدات افزایش پیدا می‌کند. قوام تمامی ماهیچه‌های اسکلتی نیز پایین می‌آید. چشم‌ها معمولاً به سمت بالا حرکت می‌کند و مردمک‌ها نیز منتقبض می‌شوند.

منبع " کتاب راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.irنوشته شده در چهارشنبه 22 آذر 1391 ساعت 07:14 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

تعبیر خواب و رویا

اشاره

در دو بخش پیشین دانستیم که «خواب» و «رؤیا»، دو پدیده پیچیده و معماگونه ای است که از آغاز آفرینش تاکنون همچنان مبهم باقی مانده است. انس بسیار ما با هر یک و پیوند آن دو با ما از یک سو و لمس حقایق در مسایل روزمره، پی بردن به واقعیات رفتار و پندار خود و ارتباط امروزمان به فردا و فرداها از طریق خواب و رؤیا از سوی دیگر، نوعی احساس ویژه به انسان بخشیده که ایجاد تردید یا انکار را مشکل و حتی محال می نماید.

اما پرسشهای بسیاری نیز در این باره مطرح بوده که دستمایه این نوشتار گردیده است. از این رو در بخش نخست پاسخ: خواب چه پدیده ای است؟ رؤیا چیست؟ انواع رؤیا کدام است؟ رؤیاهای صادقه یا خوابهای حقیقت نما چه ویژگی هایی دارند؟ و خوابهای پریشان و بدون تعبیر چه خوابهایی است؟ داده شد و در بخش دوم از دیدگاه قرآن و معصومان(ع) در باره خواب و رؤیا، چگونگی تعبیر خواب، تطبیق تعبیر با واقعیات، چگونگی مصون ماندن از بلاها و تلخی هایی که در پاره ای از خوابها بدانها اشاره می شود، آگاه شدیم. اینک در آخرین قسمت، ادامه پرسشها و پاسخها را پی می گیریم.

فلسفه اینکه زنان بیش از مردان رؤیاهای صادقه می بینند، چیست؟

رؤیا را صحنه یا حادثه ای که در خواب رؤیت می شود، تعریف کردیم و همانند علم، دریافتی ارزنده، روشنی بخش و هدایت آفرین به صورت الهام و اشراق دانستیم که گاه به صورت عالی، بشارتی از سوی خداوند بوده که هیچ ارتباطی با حوادث خارجی روزمره زندگی، صفات اخلاقی و یا ناملایمات روحانی و جسمانی نداشته، حقایق هستی و کلیات واقع در آن به مقدار استعداد، امکان و ظرفیت مشاهده می شود.

رؤیاهای حقیقت نما که شخص خواب بیننده، هیچ گونه تعریف و تمثیلی در آن نکرده و بدون واسطه با تأویل خود تطبیق می کند، رؤیاهای صادقه و صالحه ای است که افزون بر قطع ارتباط با «طبیعت و مادیت» با شروع خواب، رشته های اتصال با «عالم مثال» نیز جدا شده و ارتباطی روشن با «عالم عقل» برقرار می شود. میزان روشنگری و صادق بودن چنین رؤیاهایی بستگی بسیاری به ویژگی های انسان در حالت بیداری دارد. 

منبع " hawzah.net "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در شنبه 18 آذر 1391 ساعت 11:42 ق.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


ادامه مبحث " نکاتی مهم، مفید و کاربردی در مورد خواب و خوابیدن "


کم خوابی باعث ایجاد ناتوانی نسبی در حل مسائل و رویدادهای نسبتا پیچیده شده و نیز توانایی سیستم ایمنی بدن را تا حد زیادی کاهش می‏دهد. همچنین باعث اختلال در روابط اجتماعی شده و توانایی تعامل مثبت را ضعیف می‏نماید.

یک دوش چند دقیقه ای آب ولرم می‏تواند در خواب خوب و راحت بسیار تاثیرگذار باشد. همچنین لباس مناسب و راحت باعث آرامش در حین خواب می شود.

در صورتیکه از صدای اتومبیلها و … رنج می‏برید می‏توانید با ایجاد وایت نویز آرامش صوتی را برای خود بسازید.

قبل از خواب کمی مطالعه حتی در حد یک صفحه بسیار بسیار مفید است. دلایل زیادی هم دارد که می‏توان به ثابت ماندن چشمها در یک نقطه ثابت اشاره کرد.

کشیدن عضلات نیز در نوع خود می‏تواند بسیار تاثیرگذار بوده و یک احساس آرامش را بوجود آورد.

تاریکی نیز در روند خواب بسیار تاثیرگذار است. آرامش واقعی در تاریکی و خاموشی است. حتی یک چراغ روشن می‏تواند اغتشاش ذهنی بوجود آورد و مانع خواب گردد.


بعضی از غذاها در افزایش برخورداری از
خوابی خوش و راحت تاثیرگذار هستند. این نوع غذاها بیشتر به دلیل تحریک در روند ترشح هورمون سروتونین (یک عامل مهم جهت تنظیم روند خواب، دمای بدن، عصبانیت و …) و همچنین ملاتونین (عامل مهم در تشخیص روز و شب و وقت خواب و بیداری) که کمبود ملاتونین باعث افزایش بی خوابی می‏گردد. (ضمنا استرس باعث کاهش سطح ملاتونین در بدن می‏شود). این نوع خوردنیها باعث آرامش جسمی نیز هستند.

۱ – موز : شامل مقادیری از ملاتونین و سروتونین است که دو عامل مهم در
آرامش خواب و خواب راحت هستند. همچنین مقادیر منیزیم در موز دارای اثر آرامبخش بر روی عضلات است.
۲ – شیر گرم : همیشه یک لیوان شیر گرم عامل خوابی خوش و راحت بوده است. همانطور که مادربزرگ و پدربزرگهای ما اکثرا هنگام خواب یک لیوان شیر می‏ خورده اند. شیر دارای تریپتوفان (آمینو اسیدی که اثر تسکین بخشی دارد) همچنین کلسیم موجود در شیر باعث تحریک مغر در استفاده از تریپتوفان می‏شود.
۳ – چای بابونه : بابونه یکی از درمانهای طبیعی از زمانهای بسیار قدیم بوده است که امروزه نیز جهت بسیاری از ناراحتی های اعصاب و … نیز تجویز می‏شود. این گیاه که بیشتر به صورت چای استفاده می‏شود نه تنها به دلیل خاصیت آرام بخشی بلکه به دلیل دارا بودن اثر تسکینی، از بهترینها جهت داشتن خوابی آرام است.
۴ – عسل : گلوکز موجود در عسل عاملی برای کم کردن مقدار اورکسین است (اورکسین عاملی است در هوشیاری تاثیر دارد).
۵ – سیب زمینی : باعث از بین بردن اسیدهایی است که امکان اخلاط با آمینو اسید تریپتوفان (آمینو اسیدی که اثر تسکین بخشی دارد) می شود. سیب زمینی پخته شده در صورتیکه با شیر نوشیده شود، اثر خواب آور بیشتری از خود نشان خواهد داد.
۶ – مغز بادام : این خشکبار شامل هر دو عامل مهم خوب خوابیدن یعنی تریپتوفان و منیزیم است.
۷ – بلغور جو، سوپ جو : عامل افزایش تولید ملاتونین در بدن است.
۸ – نان گندم کامل : باعث می‏گردد انسولین در بدن آزاد شده و به تبع آن تریپتوفان بیشتری به مغر رسیده و نتیجتا سروتونین بیشتری ترشح شود.
۹ – گوشت بوقلمون : منبعی غنی از تریپتوفان است. البته باید در نظر داشت که منظور همان شکم خالی است نه اینکه بوقلمون شکم پر (زیرا باعث سنگین شدن معده و به تبع آن بی خوابی می‏شود)
۱۰ – تخم کتان : این دانه های روغنی کوچک منبع بزرگی از امگا ۳ هستند لذا به عنوان بهبود دهنده مود بدن عمل می‏نمایند. همچنین به عنوان عاملی جهت سم زدایی نیز می‏توان آنها را مصرف نمود .

منبع " pourali.net "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.irنوشته شده در شنبه 11 آذر 1391 ساعت 02:50 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

نکاتی مهم، مفید و کاربردی در مورد خواب و خوابیدن

تابه حال چقدر برای شما پیش آمده که روز خوبی نداشته و اصطلاحا “ توی مود ” نبوده ‏اید؟ کسل بوده و یا خسته و درمانده بوده‏اید؟ و درکل حس کار ندارید؟ این موارد می‏توانند به دلیل نداشتن خوابی خوش و راحت در شب پیش بوده و یا خوابی سرشار از استرس بوده باشند.

خواب درست و اصولی می‏تواند آن چنان انسان را شارژ روحی و جسمی نماید که بهترین تصمیمات و ایده ‏ها را منجر شود. همچنین می‏تواند آنچنان انرژی جسمی و روحی را کاهش دهد که شاید ۱۰ ساعت خوابیدن بی وقفه نیز نتواند انرژی از دست رفته را جبران نماید؛ همۀ این موارد به هم ارتباط دارند.

گفته می‏شود که خواب اصولا باید بین ۷ تا ۸ ساعت در شبانه روز و در شب باشد تا نیاز بدن به خواب کاملا بر طرف شده و انرژی بدن بازیابی شود. به نظر شخصی نویسنده مقاله و همچنین من یک ساعت کمتر یا بیشتر خوابیدن هیچ آسیبی به انسان نمی‏رساند اما نه بیشتر و کمتر. چراکه رعایت نکردن اندازۀ استاندارد خواب باعث می‏شود انسان احساس سنگینی و کسلی و سستی کند و اینچنین است که قدیمی‏ ها می گفتندخواب، خواب می‏آورد.” که به نظر من منظور خواب بیش از حد مجاز بوده است.

همچنین خواب در موقع و وقت خود نتیجه بخش است. با توجه به اینکه انرژی کائنات در ساعات میانی شب در اوج است، بهتر است که این زمان را خواب بوده تا بدن شارژ روحی و معنوی نیز گردد. (در مورد این مطلب در آینده صحبت خواهم کرد). حتما تجربه کرده اید که خواب روز هرگز جای خواب شب را نمی‏گیرد این یکی از دلایلی است که خواب شب شدیدا توصیه می‏شود.

منبع " pourali.net "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در دوشنبه 6 آذر 1391 ساعت 12:58 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


دانستنیهای خواب های جالب

فرا رسیدن تعطیلات این فرصت را فراهم می‌آورد تا بیشتر از قبل وقت خود را صرف استراحت کنیم، اما بهتر است قبل از آن بیشتر در مورد استراحت کردن و خوابیدن بدانیم تا بتوانیم زمان خود را به گونه‌ای تقسیم کنیم تا هم به استراحت خود برسیم و هم فعالیت خود را در حد مطلوبی حفظ کنیم، چون کم‌خوابی و پرخوابی هر دو مضرند.

استراحت اگر متعادل باشد باعث بهبود فعالیت‌های روزانه می‌شود و اگر از حد تعادل خارج شود علاوه بر تاثیر منفی روی کارها، بر سلامت شما هم نقش مخربی خواهد داشت.


چرا بخوابیم؟

 

خوابیدن برای بیشتر افراد مانند چراغ روشن یا خاموش می‌ماند، اما مغز می‌تواند در آن زمان بیدار یا خواب باشد. این فرآیند در دلفین‌ها و فک‌های دریایی بخوبی شناخته شده است.

این حیوانات می‌توانند به گونه‌ای به خواب بروند که نیمی از مغز آنها در خواب و نیمی دیگر بیدار باشد.

 

هنگام خواب تغییرات پیچیده‌ای در مغز رخ می‌دهد. این تغییرات را می‌توان با نوار مغزی مشاهده کرد.

در این روش فعالیت الکتریکی مغز و امواج مغزی ثبت می‌شوند. علاوه بر تغییراتی که در فعالیت مغز هنگام خواب رخ می‌دهد، ضربان قلب حدود ۱۰ ضربه در دقیقه کاهش می‌یابد، درجه حرارت بدن یک تا ۱٫۵ درجه کم می‌شود و حس و حرکت بدن کاهش می‌یابد.

 

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا ما به خوابیدن و استراحت کردن نیازمندیم؟

 

توضیحات متفاوتی برای این موضوع وجود دارد مانند ذخیره انرژی جهت فعالیت‌های روزمره، تنظیم احساسات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و طبقه‌بندی حافظه.

البته به جای این که به دنبال یک علت کلی برای خوابیدن بگردیم، بهتر است تاثیر آن را بر هریک از سطوح سازمان‌های زیستی مورد بررسی قرار دهیم.

 

در سطح کل موجود زنده، اولین عملکرد خواب می‌تواند تنظیم فعالیت عصبی خودمختار مانند ضربان قلب باشد. اختلالات خواب اغلب با اختلال عملکرد سیستم عصبی خودمختار مانند ضربان قلبی نامنظم همراه است.

در سطح مغز، خوابیدن باعث طبقه‌بندی حافظه به کمک کاهش میزان تبادل اطلاعات در سیستم عصبی مرکزی می‌شود؛ هرچند طبقه‌بندی حافظه هنگام بیداری نیز صورت می‌گیرد.

در سطح سلول عصبی، خواب تحریک سلول‌های عصبی را تغییر ‌داده و زمان پیام‌رسانی آنها را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که از تحریک بیش از اندازه سلول‌های عصبی جلوگیری می‌کنند.

یکی از نقش‌های خواب که اغلب به‌ آن توجه نمی‌شود، دوری از اجتماع است. به عنوان موجوداتی اجتماعی،‌ ما به خواب نیاز داریم تا قوانین و بینش‌های پیچیده زندگی اجتماعی را یکپارچه کنیم.

منبع " mihansky.com "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در جمعه 26 آبان 1391 ساعت 11:35 ق.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

طبق تصور عمومی خواب زمانی برای استراحت جسم می باشد اما این تفکر تا اندازه ای صحیح است زیرا خواب هم می تواند یک فرآیند فعال باشد که در آن مغز به طور قابل ملاحظه ای فعال است حتی اگر بدن بی حرکت و بدون جنبش باشد.

چه اتفاقاتی در حین خواب رخ می دهد؟

هنوز مطالب زیادی راجع به خواب هست که به صورت ناشناخته باقیمانده است اما به طورکلی متخصصان فرآیند خواب را به دو طبقه کلی تقسیم می کنند. این تقسیم بندی طبق مشاهده ای که از افراد خواب صورت گرفته و ثبت فعالیت الکترونیکی مغز آنها در حین خواب می باشد.
- خواب بدون حر کت چشم
- خواب همرا ه حرکت سریع چشم ها
در طول این نوع خواب ، خواب دیدن رایج است. ماهیچه ها غیر فعال هستند و فعالیت الکتریکی مغز مانند زمان بیداری است. فشار خون و قلب و سرعت تنفس ممکن است به صورت ناگهانی و برای مدتی اززمان افزایش یابد درست مانند زمان بیداری. در طول ۸ ساعت خواب نرمال فرد از حالت بیداری وارد مرحله یک و خواب بدون حرکت سریع چشم سپس مرحله ۲،۳،۴ و نهایتا در ساعات اولیه وارد مرحله خواب همراه حرکات سریع چشم می شود …

به مرور زمان یعنی همزمان با گذر عمر انسان ساعت هوشیاری فرد افزایش یافته و مراحل عمیق خواب بدون حرکت چشم کاهش می یابد.

 چرامی خوابیم؟

عملکرد یا فرآیند خواب تقریبا به طور کامل شناخته شده اما محققان بر این باورند که

خواب با حرکت سریع چشم برای حفظ حافظه و یا شاید عملکرد مغز در لحظات بحرانی مفید و در عین حال مهم است.

طی آزمایشات انجام شده روی جوندگان دسته ای که با فقدان شدید خواب مواجه شدند بعد از چند هفته مردند. در عین حال خواب بدون حرکت سریع چشم فرآیندی مهم در ترمیم انرژی و توانایی تمرکز در طول روز است .
بعضی تئوری ها در مورد خواب سعی در توضیح این فرآیند دارند به صورت زیر :

یک فرآیند تجدید قوا کننده برای بدن و مغزدر ساعات و روز بعد یک روش برای کاهش مصرف انرژی و یا ذخیره انرژی برای فعالیت های در طول روز است.

منبع " وبلاگ تعبیر خواب "

مبحث " خواب جالب و تعبیر خواب " ادامه دارد ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در دوشنبه 15 آبان 1391 ساعت 12:53 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

ادامه مبحث " راز خواب های جالب "

۹ – محرکات بیرونی به رویاها وخواب های جالب حمله می‌کنند

خیلی از ما فرایندی به نام تداخل خواب را تجربه کرده ایم. مثلاً هنگامی که صدایی را بیرون از عالم خواب شنیده ایم، به نحوی با خواب ما تداخل پیدا کرده است. مثالی مشابه این است که وقتی شما به صورت فیزیکی و در واقعیت تشنه هستید ذهن شما این احساس را با خوابتان تلفیق می‌کند. سپس به صورت مداوم پارچ های بزرگ آب را می‌نوشید و خود را سیراب می‌کنید، دقایقی بعد دوباره تشنه می‌شوید و آب می‌نوشید، تشنه می‌شوید … آب می‌نوشید … و این چرخه تا وقتی بیدار می‌شوید تکرار می‌شود تا اینکه در عالم واقعیت آب بنوشید.


۱۰ – طی خواب بدن فلج می‌شود


یک نکته درباره خواب های جالب این است که می‌خواهید باور کنید یا نه، بدن شما در حقیقت هنگام خواب فلج می شود. به نظر می‌رسد این اتفاق از حرکت ناخواسته ی بدن و به نمایش گذاشتن رویاها جلوگیری می‌کند. بر اساس مقاله ی خواب در ویکی پدیا : غدد شروع به ترشح کردن هورمونی می‌کنند که به القای خواب کمک می‌کند، نورونها سیگنالهایی را به نخاع می‌فرستند که که باعث آرامش بدن می‌شود و کمی بعد بدن بی حس و فلج می شود. ۱ – خواب دیدن افراد نابینا 12٪ افراد بینا فقط خوابهای سیاه وسفید و بقیه افراد تمامی رنگها را در خوابهایشان می‌بینند. مردم موضوعات مشترکی را در رویاهایشان می‌بینند. مثل موقعیتهای مربوط به مدرسه، تعقیب شدن، درجا دویدن، سقوط کردن، دیر رسیدن، دیدن مرگ کسی که زنده است، پرواز کردن، مردود شدن در امتحان و یا تصادف با اتومبیل. علت اینکه چرا به افرادی که خوابهای مربوط به درگیری و ناآرامی و مرگ را رنگی می‌بینند، فشارها و ضربه های روانی بیشتری وارد می‌شود، هنوز ناشناخته است.

به امید کمک کردن این مطالب به شما درباره حقایق خواب های جالب .


                                             www.aramgroup.ir


نوشته شده در یکشنبه 7 آبان 1391 ساعت 07:17 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

ادامه مبحث " حقایقی شگفت انگیز درمورد خواب جالب دیدن که نمی دانستید "

۵ – فقط شناخته شده‌ها به خواب جالب ما می‌آیند

رویا ها مکرراً از نقش بازی کردن افراد غریبه پر می‌شود. ذهن ما چهره ی افراد غریبه را در عالم یک خواب جالب نمی‌سازد بلکه آن چهره های افراد حقیقی هستند که ما در طول زندگی دیده ایم ولی آنها را به خاطر نمی‌آوریم یا نمی شناسیم . برای مثال شیطان خون آشامی که در آخرین خوابتان دیده اید ممکن است شخصی بوده باشد که وقتی بچه بودید شما را کتک زده و یا با پدر شما بحث و مشاجره کرده است!همه ی ما در طول زندگی چهرۀ صدها هزار نفر را دیده ایم، بنابرین ذهن ما منبع بی پایان شخصیت هایی است که هنگام خواب دیده می شوند.


۶ – همه افراد خواب جالب و رنگی نمی‌بینند

۷ – خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند

اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. یک خواب جالب با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. ذهن نیمه هوشیار شما می‌کوشد تا رویاهایتان را با اشیاء مشابه آن مقایسه و تلفیق کند.
مثل سرودن یک شعر و استفاده از آرایه ی تشبیه :
- مورچه ها مثل ماشینی که هیچ وقفه ای ندارد کار می‌کردند.
ولی شما هیچ وقت چیزی را با خودش مقایسه نمی‌کنید. به طور مثال هرگز نمی‌گوییم: آن غروب زیبا مثل غروبی زیبا بود. بنابرین ذهن شما ممکن است از هرسمبلی برای هر شیء استفاده کند ولی کمتر اتفاق افتاده که خود شیء سمبل خودش باشد.


۸ – ترک کنندگان دخانیات خواب جالب تری  می‌بینند


کسانی که برای مدت طولانی سیگار می‌‌کشیدند و اکنون آن را ترک کرده اند، خواب جالب تر و پاک تری نسبت به گذشته می‌بینند. طبق تحقیقات مجله روانشناسی ناهنجاری: در میان ۲۹۳ ترک کننده که ۱ تا ۴ هفته از دوره ترک آنها گذشته، ۳۳% آنها حداقل ۱ بار خوابهایی مربوط به استعمال دخانیات را دیده اند. در بیشتر این خوابها، این افراد خودشان را در حال مصرف می‌دیدند و احساسات بسیار شدید منفی مثل، وحشت و اضطراب و گناه به آنها دست می داد.همچنین ۹۷% ترک کنندگان تنباکو در مدت استعمال این خوابها را نمی‌دیده اند و عمدتاً فقط در دوران ترک مواد این خوابها دیده می‌‌شده است.این خواب های جالب شفاف تر از خوابهای معمول بوده و مهمترین علامت مشترک ترک تنباکو گزارش شده است.

با آرزوی ساعاتی خوش برای شما ...

                                                           www.aramgroup.ir


نوشته شده در پنجشنبه 4 آبان 1391 ساعت 10:24 ق.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

حقایقی شگفت انگیز درمورد خواب جالب دیدن که نمی دانستید!

آیا تابحال خواب جالب خود را فراموش کرده اید؟ آیا دچار بختک شده اید؟ خوابهای رنگی چطور آیا تا بحال دیده اید؟ در این پست ۱۰ موضوع جالب در مورد خواب جالب دیدن را عنوان نموده ام.

کسانی که بعد از تولد نابینا می‌شوند می‌توانند تصاویر را در خواب ببینند. افرادی که نابینا به دنیا می‌آیند نمی‌توانند در خواب تصاویر را ببینند، اما نابینایان خوابهایی به شفافی افراد بینا دارند، که البته شامل حواس پنج گانه دیگر مثل شنوایی، چشایی، بویایی، لامسه و حتی عواطف حسی است. تصور کردن این امر برای انسانهای بینا مشکل است اما احتیاج بدن به خوابیدن به قدری زیاد است که می تواند به طور مجازی تمامی موقعیت های فیزیکی را تا مرحله به وقوع پیوستن آن به کار گیرد.

۲ – ۹۰% خواب های جالب فراموش می‌شوند
نیمی از رویاها در همان ۵ دقیقه اول پس از برخاستن از یک خواب جالب و ۹۰% آنها پس از ۱۰ دقیقه فراموش می‌شوند. یک روز صبح، شاعری معروف به نام ساموئل تیلور کلریج با یک رویای خیلی عجیب و غریب ( بر اثر استعمال مواد مخدر) بیدار شد. کاغذ و قلم را برداشت تا هرچه در خواب دیده بود را یادداشت کند. این اثر “کوبلا خان” تبدیل به یکی از اشعار معروف انگلیسی شد. شعر او در بیت پنجاه و چهارم به وسیله ی فردی از شهر پارلاک قطع شد. کلریج قصد داشت شعرش را ادامه دهد ولی نتوانست بقیه خوابش را به یاد بیاورد، این اثر هیچ وقت کامل نشد.
یک مورد عجیب و غریب دیگر داستانی برخاسته از خواب به نام “دکتر جکیل و آقای هایدویلست” اثر رودبرت لوییس استیونسون بود. داستان ماری شلی فرانکشتاین نیز زاییده ی خیالی یک رویاست.

۳ – همه ی مردم خواب جالب می‌بینند
تمامی افراد (به جز مواردی از بیماری های شدید روانی) خواب جالب می بینند. اما زنها و مردها رویاها و عکس العمل های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. مردها تمایل دارند درباره ی سایر هم جنسان خود خواب جالب ببینند در حالی که زنان در خوابهایشان به طور مساوی دیگر زنان و مردان را می‌بینند.

۴ – خواب دیدن از بروز جنون جلوگیری می‌کند
در آزمایش جدیدی که درباره ی خواب بر روی تعدادی دانشجو انجام گرفت، مشاهده شد دانشجویانی را که در لحظه شروع خواب جالب دیدن بیدار کردند (بعد از بیدار کردن به آنها اجازه داده شد که ۸ ساعت دیگر بخوابند) همگی دارای عدم تمرکز حواس، زودرنجی و کج خلقی، توهم و حتی بعد از ۳ روزنشانگر علائمی از جنون بودند. در نهایت وقتی به آنها اجازه داده شد که چرتی بزنند، ذهن آنها زمان از دست رفته را ترمیم کرد و سطح کارایی خواب آنها را افزایش داد.

 

مبحث " راز خواب های جالب " ادامه دارد ...

www.aramgroup.ir


نوشته شده در یکشنبه 30 مهر 1391 ساعت 03:38 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

مدت زمان خواب برای یک خواب جالب

راز دیگر درباره خواب این است که نمی‌توان هیچ دو فرد یکسانی را پیدا کرد که به یک مدت زمان خواب نیاز داشته باشند. دکتر ناتانیل کلیتمن، استاد فیزیولوژی دانشگاه شیکاکو که سال‌ها آزمایش‌های گوناگونی را در «آزمایشگاه خواب» این دانشگاه انجام داده است می‌گوید که طول مدت زمان طبیعی خواب در مقایسه با ارتفاع و وزن کاملاً یکسان است. مطالعه‌ای که بر روی ٢۵ نفر در طول هزاران شب انجام شد نشان داد که برای یک خواب جالب مقدار متوسط خواب مورد نیاز برای بهره بردن از استراحت کافی در طول شبانه روز هفت و نیم ساعت است، اگرچه این میزان ممکن است از شش تا نه ساعت در بین افراد گوناگون متغیر باشد.

مطابق با اظهارات دکتر دمیس ویلیامز، کارشناس برجسته در زمینه خواب، مقدار خواب مورد نیاز برای رفاه و آسایش فرد در طول شبانه روز را نیاز خود فرد و نه افراد دیگری همچون پزشک تعیین می‌کند.

در مجموع، زن‌ها از ٤۵ دقیقه تا یک ساعت بیشتر از مردها می‌خوابند. مقدار خواب مورد نیاز افراد در سنین گوناگون به شرح زیر است:

نوزاد تازه متولد شده: ١٨ تا ٢٠ ساعت

بچه‌های در حال رشد: ١٠ تا ١٢ ساعت

بزرگسالان: ٦ تا ٩ ساعت

افراد پیر و سالخورده: ۵ تا ٧ ساعت.

عمق خواب جالب و راحت در طول خواب نوسان دارد. در بیشتر بزرگسالان، خواب جالب در ساعت اول عمیق است و بعد از آن نسبتا به طور ناگهانی سبک می‌شود و سپس، به تدریج تا صبح یا تا زمان معمول بیدار شدن از خواب سبک می‌شود. در بچه‌های در حال رشد، با این حال، خواب برای مدت کوتاهی برای دومین بار عمیق می‌شود. مطابق با اظهار نظر دکتر لیندلار، یک متخصص طبیعت درمانی مشهور، 2 ساعت قبل و 2 ساعت بعد از نیمه شب ارزشمندترین زمان در طول ٢٤ ساعت برای خوابیدن است. در این چهار ساعت، توانایی جسمی و ذهنی در پایین‌ترین میزان خود قرار دارد و خواب جالب تر و سالم‌تر و طبیعی‌تر می‌باشد.

با آرزوی موفقیت برای شما ...

                                                            www.aramgroup.ir


نوشته شده در دوشنبه 24 مهر 1391 ساعت 02:58 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

7- هیجانات منفى در خواب‌ها متداول‌ترند

در طول یک دوره چهل ساله، "کالیون هال"، پژوهشگر، بیش از پنجاه‌هزار خواب را از دانشجویان دانشکده ثبت کرد. این گزارش‌ها در خلال دهه 1990 توسط یکى از دانشجویان هال به نام ویلیام دامهوف در دسترس عموم قرار گرفت. گزارش خواب‌ها نشان داد که بسیارى از هیجانات از جمله شادى، لذت و ترس در خواب‌ها وجود داشته است. متداول‌ترین هیجانى که در خواب‌ها وجود داشته اضطراب بوده و به طور کلّى هیجانات منفى بسیار بیشتر از هیجانات مثبت بوده است.

8- نابینایان نیز خواب مى‌بینند

با وجودى که کسانى که قبل از پنج سالگى بینایی‌شان را از دست داده‌اند، در دوران بزرگسالى خواب‌هاى تصویرى نمى‌بینند امّا هنوز خواب مى‌بینند. علیرغم فقدان تصاویر، خواب افراد نابینا به همان پیچیدگى و روشنى افراد بیناست. خواب افراد نابینا به جاى حس تصویرى، معمولاً شامل اطلاعاتى از دیگر حواس نظیر صوت، لمس، مزه، شنوایى و بویایى است.

9 - در هنگام خواب دیدن، عضلات‌تان فلج هستند

مشخصه خواب REM، مرحله‌اى که خواب دیدن در خلال آن اتفاق می‌افتد، فلج عضلانى است. چرا؟ این پدیده، فقدان کشیدگى طبیعى عضلانى در خواب نام دارد و شما را از حرکت و نقش بازى کردن در خواب‌هایتان به هنگام خوابیدن باز مى‌دارد. اساساً به دلیل آن که نورون‌هاى حرکتى تحریک نمى‌شوند، بدن شما حرکت نمى‌کند. در برخى موارد، این فلج عضلانى حتى تا ده دقیقه پس از بیدار شدن نیز ادامه مى‌یابد. وضعیتى که به آن فلج خواب مى‌گویند. آیا تا کنون برایتان پیش آمده که وسط یک خواب وحشتناک از خواب پریده باشید و ببینید که قادر به حرکت نیستید؟ با وجودى که این تجربه ترسناکى است امّا به عقیده متخصصان کاملاً عادى است و تنها چند دقیقه طول مى‌کشد تا کنترل عادى عضلانى باز گردد.

10 - بسیارى از خواب‌ها عمومیت دارند

با وجودى که خواب‌ها غالباً به شدّت تحت تأثیر تجربیات فردى ما هستند، امّا پژوهشگران دریافته‌اند که برخى موضوعات در بین فرهنگ‌هاى مختلف، بسیار مشترکند. براى مثال، آدم‌ها در سراسر دنیا غالباً خواب‌هایى درباره تحت تعقیب بودن، مورد حمله قرار گرفتن و یا پرت‌شدن مى‌بینند. خواب‌هاى مشترک دیگر شامل رویدادهاى مدرسه، احساس یخ‌زدگى و بى‌حرکتى، دیر رسیدن و پرواز است.

با آرزوی موفقیت برای شما ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در یکشنبه 16 مهر 1391 ساعت 11:07 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |

4- خواب زن‌ها و مردها متفاوت است

پژوهشگران به تفاوت‌هایى بین محتواى خواب‌هاى زن‌ها و مردها پى برده‌اند. در یک مطالعه، چنین نتیجه‌گیرى شده است که مردها بیشتر از زن‌ها خواب‌هایى درباره پرخاشگرى مى‌بینند. براساس گفته‌هاى "ویلیام دامهوف"، پژوهشگر خواب، زن‌ها خواب‌هاى طولانى‌تر و با شخصیت‌ها و اشخاص بیشتر مى‌بینند. در ارتباط با شخصیت‌هایى که نوعاً در خواب‌ها ظاهر مى‌شوند، در خواب مردها تعداد شخصیت‌هاى مرد دو برابر تعداد زن‌هاست در حالى که زن‌ها درباره هر دو جنسیت تقریباً به طور برابر خواب مى‌بینند.

5- حیوانات هم احتمالاً خواب مى‌بینند

آیا تاکنون سگ یا گربه‌اى را دیده‌اید که پا یا دمش را در هنگام خواب تکان مى‌داده است؟ هر چند با اطمینان نمى‌توان در این مورد صحبت کرد، اما پژوهشگران معتقدند که حیوانات نیز احتمالاً خواب مى‌بینند. حیوانات نیز مانند انسان‌ها، مراحل خواب شامل چرخه‌هاى REM و NREM را طى مى‌کنند. در یک مطالعه، به گوریلى چند نماد به عنوان ابزار ارتباطى آموخته شد. در یک مقطع، گوریل علامت «شکل خواب» را انتخاب کرد و این احتمالاً نشانگر این بود که تجربه خواب دیدن داشته است.

6- شما مى‌توانید خواب‌هایتان را کنترل کنید

خواب روشن خوابى است که شما با وجودى که هنوز در حال خواب هستید اما از این که دارید خواب مى‌بینید آگاهى دارید. در خلال این نوع خواب، شما مى‌توانید غالباً محتواى خوابتان را کنترل یا هدایت کنید. تقریباً نیمى از مردم مى‌توانند به یاد آورند که حداقل یک‌بار چنین خوابى را تجربه کرده‌اند و برخى افراد به دفعات چنین تجربه‌اى را داشته‌اند.

ادامه دارد ...

www.aramgroup.ir


نوشته شده در سه شنبه 4 مهر 1391 ساعت 07:28 ب.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak